Paolo Ariaudo

Paolo Ariaudo

Senior Manager, PwC Space Practice